Dzisiejszy wpis dedykowany jest prawnikom, studentom prawa oraz innym osobom zainteresowanym angielskim prawniczym. Niewykluczone, że przyda się jednak jako ciekawostka każdemu komu zdarzyło się czytać angielskie umowy czy teksty prawne takie jak ustawy.

Wyjaśnię w tym wpisie znaczenie w takich tekstach słowa may.

May to czasownik modalny, który występuje bardzo często w angielskich tekstach prawnych. Spotkamy go często w umowach, a także ustawach.

Wówczas zastępuje on popularny czasownik modalny can, który z kolei nie jest prawie w ogóle używany w angielskich dokumentach.

May w angielskich tekstach prawnych ma znaczenie tak szerokie jak czasownik can. Rozumiemy go więc po polsku tak jak czasownik móc.

May wyraża uprawnienia, które zostały przyznane z woli władzy zwierzchniej. Poniższe przykłady pokażą jak często jest on używany w praktyce.

Zwróć uwagę właśnie na użycie may oraz na inne słówka, których jeszcze nie znasz :).

 

Przykłady zastosowania may w umowach

Each party may terminate this agreement for any reason on thirty business days’ notice.

Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę z dowolnego powodu z zachowaniem trzydziestodniowego okresu wypowiedzenia.

When re-issuing the ticket, the Carrier may require payment of a reasonable fee for such service.
W momencie ponownego wystawienia biletu, przewoźnik może zażądać uiszczenia niewielkiej opłaty tytułem wykonania usługi.
If in party’s opinion, the item fails in a material way to meet the Acceptance Criteria, other party may reject the delivery by delivering to the delivering party a written list detailing each failure to satisfy the Acceptance Criteria.

Jeżeli w opinii strony przedmiot nie spełnia w sposób istotny kryteriów akceptacji, druga strona może odrzucić dostawę, dostarczając stronie, która przedmiot dostarczyła, pisemną listę szczegółowo opisującą każde niespełnienie kryteriów akceptacji.

Przykłady zastosowania may w ustawach na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego

Article 117

§2 The court may request a natural person to make the following oath: Being aware of the meaning od my words and responsibility before the law I represent that the statement submitted by me concerning my family status, property, income and sources of support is true and accurate”. (…)

Art. 117

§2 Sąd może odebrać od osoby fizycznej przyrzeczenie o treści: „Świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem zapewniam, że złożone przeze mnie oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania jest prawdziwe i rzetelne”.

Article 156

The court may, at the unanimous request of the parties, adjourn a session for important reasons only.

Art. 156
Sąd nawet na zgodny wniosek stron może odroczyć posiedzenie tylko z ważnej przyczyny.
Article 160

§1 Parties may request minutes to be corrected or supplemented, however not later than at the next session, and in the case of minutes of a trial after which a judgement is issued – for as long as the case files remain with the court. Parties may file an appeal with the court against an order of the presiding judge within one week from being served such order.

Art. 160

§1 Strony mogą żądać sprostowania lub uzupełnienia protokołu, nie później jednak jak na następnym posiedzeniu, a jeśli idzie o protokół rozprawy, po której zamknięciu nastąpiło wydanie wyroku – dopóki akta sprawy znajdują się w sądzie. Od zarządzenia przewodniczącego strony mogą odwołać się do sądu w terminie tygodniowym od doręczenia im zarządzenia.

___________________________

Mam nadzieję, że ten wpis pomógł ci zrozumieć zastosowanie czasownika modalnego may w angielskich dokumentach. Jeśli tak będzie mi miło jeśli zostawisz komentarz lub udostępnisz wpis w mediach społecznościowych. Z góry dziękuję!

Już wkrótce premiera najlepszego zbioru praktycznych słówek i wyrażeń do stosowania na spotkaniach! Zapisz się na listę i nie przegap darmowego fragmentu oraz przedsprzedaży w najlepszej cenie!

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.