W dzisiejszym wpisie słówka i zwroty, które pomogą Ci rozmawiać swobodnie o Twojej edukacji.

Wykształcenie jest ważną częścią twojej historii. Istnieje wiele sytuacji, w których możesz porozmawiać o tym, gdzie chodziłeś do szkoły i co studiowałeś. Rozmowa kwalifikacyjna to oczywistość, ale o wykształceniu rozmawia się przecież często w swobodnej rozmowie np. kiedy poznajemy nowe osoby. Zawsze warto umieć powiedzieć o sobie coś więcej w języku obcym – od tego powinniśmy zaczynać naukę nowego języka. Mam nadzieję, że dzisiejszy wpis bardzo Ci się przyda :)!

Talking about your education

USEFUL VOCABULARY RELATING TO EDUCATIONAL SYSTEM

elementary school – szkoła podstawowa (AmE)
primary school – szkoła podstawowa (BrE)
junior high school – gimnazjum (AmE)
middle school – gimnazjum (BrE)
high school – liceum (AmE)
secondary school – szkoła średnia (BrE)
college – studia
university – uniwersytet
field of study – kierunek studiów
major – kierunek studiów (AmE)
subject – kierunek studiów (BrE)
BA (Bachelor of Arts) – licencjat
MA (Master of Arts) – magister
BSc (Bachelor of Science) – stopień inżyniera
MSc (Master od Science) – magister nauk technicznych
Ph.D. – tytuł doktora
MA/BA/PhD thesis – praca magisterska/licencjacka/doktorska
degree – stopień naukowy
postgraduate studies – studia podyplomowe
graduate studies – studia doktoranckie
Chopin School – szkoła im. Chopina
undergraduate – student (na studiach licencjackich)
to graduate from – ukończyć szkołę
graduate/alum – absolwent
mark – ocena
grade average – średnia ocen
to take a test – podejść do testu
to pass a test – zdać test
to fail – oblać/nie zdać
oral exam – egzamin ustny
written exam – egzamin pisemny
gap year – rok przerwy przed pójściem na studia
classes – zajęcia
course – kurs
lecture – wykład
get a scholarship – dostać stypendium
seminar – seminarium naukowe
research paper – praca naukowa
Psychology – psychologia
English Studies – filologia angielska
Polish Studies/Polish Philology – polonistyka/filologia polska
Law – prawo
Management – zarządzanie
Economics – ekonomia
Chemistry – chemia
Environmental Management – zarządzanie środowiskiem

USEFUL SENTENCES TO TALK ABOUT EDUCATION

I graduated from Medical University of Warsaw in 2013.Ukończyłem Warszawski Uniwersytet Medyczny w 2013 roku.

I’m an alum of Warsaw School of Economics. – Jestem absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

I attended a private college in Cracow. – Uczęszczałem do prywatnej uczelni w Krakowie.

I am currently in my second year of study. – Jestem obecnie na drugim roku studiów.

My major is linguistics. – Mój kierunek to lingwistyka.

I studied biology.Studiowałem biologię.

I studied law, with a focus on finance law.Studiowałem prawo, ze szczególnym uwzględnieniem prawa finansowego.

After obtaining a bachelor’s degree, I changed my major. Po uzyskaniu tytułu licencjata, zmieniłem kierunek studiów.

During my studies I participated in an additional programming course.Podczas studiów uczestniczyłem w dodatkowym kursie programowanie.

Owing to my interest in Maths I was able to go on to college and to get a engineering degree. – Ze względu na moje zainteresowanie matematyką mogłem pójść na studia i uzyskać stopień inżyniera.

I’m trying to decide between studying Sociology to get a master degree or applying for postgraduate course in Marketing.Próbuję wybrać pomiędzy studiami socjologicznymi, aby uzyskać tytuł magistra, a ubieganiem się o studia podyplomowe z marketingu.

Through its teaching, research, creative work and community engagement, college had a remarkable and positive influence on me.  Poprzez dydaktykę, badania, pracę twórczą i zaangażowanie społeczności szkoła wyższa wywarła na mnie niezwykły i pozytywny wpływ.

A three-year bachelor’s degree covers financial reporting, market analysis, securities and investments, auditing and much more. – Trzyletni licencjat obejmuje sprawozdawczość finansową, analizę rynku, papiery wartościowe i inwestycje, audyt i wiele innych.

This University has 5 faculties encompassing the Sciences, Commerce, Law, Management, Engineering, Health Sciences and Humanities. – Uniwersytet ma 5 wydziałów obejmujących nauki ścisłe, handel, prawo, zarządzanie, inżynierię, nauki o zdrowiu i nauki humanistyczne.

My master’s thesis concerned property tax.Moja praca magisterska dotyczyła podatku od nieruchomości.

_____________________________________________________________

Dziękuję, że poświęciłeś czas na przeczytanie tego wpisu. Mam nadzieję, że przyniósł Ci potrzebną wiedzę!

Jeśli uważasz ten artykuł za wartościowy, udostępnij go proszę swoim znajomym w mediach społecznościowych. Dzięki z góry!

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.